regulamin

dotyczący przebiegu kursu na prawo jazdy kat. B w Ośrodku Szkolenia Kierowców „LUZZ”

§1 Postanowienia ogólne
 1. Szkolenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  – Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców „LUZZ”, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Topolowej 4 lok. 10;
  – Szkoleniu – oznacza to szkolenie podstawowe dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do
  kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców przeprowadzane w Ośrodku Szkolenia Kierowców „LUZZ”.
  – Kursancie – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, dostarczyła do biura OSK „LUZZ” Profil Kandydata na Kierowcę, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Z oferowanej formy kursu mogą skorzystać wyłącznie osoby, które:
  – zawrą ustną umowę z firmą OSK „LUZZ” przed rozpoczęciem kursu oraz w ciągu 5 dni od zawarcia umowy wpłacą kwotę nie mniejszą niż 300 zł.,
  – w dniu rozpoczęcia kursu osiągną wiek co najmniej 17 lat i 9 miesięcy,
  – uzyskają PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.
§2 Obowiązki Organizatora
 1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
  instruktorów i wykładowców.
 2.  W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie.
 3. Organizator zapewnia wykwalifikowaną i kompetentna kadrę instruktorów, posiadających uprawnienia do Szkolenia oraz zapewnia dostęp do wysokiej jakości aktualnych materiałów do indywidualnej nauki. Za materiały szkoleniowe kursant nie ponosi opłaty.
 4. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, Organizator wydaje Uczestnikowi „Zaświadczenie o ukończeniu Szkolenia” oraz aktualizuje jego profil kandydata na kierowcę.
§3 Obowiązki Kursanta
 1.  Kursant dołoży wszelkich starań do ukończenia Szkolenia w drodze bezproblemowej i kompromisowej współpracy oraz zobowiązuje się do samodzielnego pogłębiania wiedzy teoretycznej oraz sumiennego przykładania się do zajęć.
 2. Kursant zobowiązany jest również do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia kursu pod rygorem przerwania Szkolenia.
 3. Uczestnik obowiązany jest zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości w momencie uczestniczenia w Szkoleniu w części praktycznej.
 4. Obowiązkiem Kursanta jest stawiać się na zajęcia praktyczne o umówionej godzinie punktualnie. Odwołanie jazd może nastąpić nie później niż 12h przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku Kursant uiszcza za każdą opuszczoną godzinę zajęć 80% wysokości opłaty za godzinę dodatkową wg Cennika obowiązującego w Ośrodku.
§4 Prawa Kursanta
 1. Zgodnie z wprowadzoną przez Organizatora zasadą „ZAPISY NON STOP” każdy kandydat na kierowcę może dołączyć do kursu w wybranym przez siebie terminie zaraz po dostarczeniu Profilu Kandydata na Kierowcę.
 2.  Kursant decyduje o wyborze instruktora jak i o jego zmianie w trakcie kursu.
 3. Uczestnik kursu, który w trakcie szkolenia chce zapoznać się z placem manewrowym WORD ponosi koszt wynajęcia placu zgodnie z cennikiem WORD. Formalności związane z dostępem do placu załatwia firma OSK LUZZ na wniosek kursanta.
 4. Firma OSK LUZZ na prośbę kursanta może podjąć działania w celu zapisania na egzamin państwowy osobę, która zakończyła kurs (tj. zrealizowała część teoretyczną, praktyczną oraz zdała egzamin wewnętrzny) w wybranym ośrodku WORD w Siedlcach, Garwolinie lub w
  Warszawie zgodnie z życzeniem Kursanta.
§5 Promocje
 1. Kursanci otrzymają godzinę dodatkowych jazd gratis na kursie podstawowym, jeżeli uiszczą całość należności za kurs w terminie nie późniejszym niż dzień zakończenia kursu wstępnego (zajęć teoretycznych),
 2. Kursanci otrzymają godzinę dodatkowych jazd gratis na kursie podstawowym, jeżeli polecą
  OSK LUZZ znajomemu, który zapisze się na kurs prawa jazdy. Obowiązuje 1 godzina za 1 osobę z polecenia.
 3. Kursant jak i Organizator ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę dotyczącą Szkolenia.
 4. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi na wniosek Kursanta przed rozpoczęciem kursu wówczas firma OSK LUZZ zwróci wpłaconą kwotę, bez naliczania jakichkolwiek kosztów , w terminie 7. dni od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
§6 Rozwiązanie umowy
 1.  Kursant jak i Organizator ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę dotyczącą Szkolenia.
 2.  Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi na wniosek Kursanta przed rozpoczęciem kursu wówczas firma OSK LUZZ zwróci wpłaconą kwotę, bez naliczania jakichkolwiek kosztów , w terminie 7. dni od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
 3. Jeżeli uczestnik kursu przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, to rozliczenie wykorzystanych elementów kursu nastąpi przy zastosowaniu stawek stosowanych poza akcjami promocyjnymi,
 4. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty-paragonu fiskalnego lub rachunku (Rozp. Min. Finansów z dn.14 marca 2013).
 5. Jeżeli Kursant zaprzestał uczestnictwa w zajęciach i nie kontaktuje się z biurem Organizatora, to zgodnie z §16 ust.2 Rozporządzenia o szkoleniu po upływie 24 m-cy od dnia ostatnich zajęć Kierownik OSK odsyła jego profil kandydata na kierowcę do właściwego
  Starostwa a Szkolenie to uznaje się za przerwane.
§7 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.osk.luzz.pl
 2. Wszyscy Kursanci i pracownicy OSK LUZZ zobowiązują się w drodze współpracy do przestrzegania regulaminu.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  Reda, dnia 19 stycznia 2013 roku.

Zatwierdził
Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców „LUZZ”
Grzegorz Jacek Grabowski

Znajdź nas! nas! nas!

Poniedziałek – Piątek: 10.00 – 18.00
UL. Topolowa 4 LOK. 10 Mińsk Maz.